Haber Ayrıntıları
Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu
Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu

APİKAM'DAN “GÖÇ ve MÜBADELE” ÜZERİNE ULUSLARARASI SEMPOZYUM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi, “Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu” başlığı altında bir sempozyuma evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. 27-28 Nisan tarihlerinde iki gün boyunca sürecek sempozyum, 27 Nisan Perşembe günü saat 09.00'da başlayacak ve kapanış oturumu 28 Nisan Cuma günü saat 18.15'de yapılacak. Sempozyumda, 19. yüzyılda Kafkasya, Balkanlar ve Ege Adaları'ndan göçler ile 1923 Nüfus Mübadelesi'nin Batı Anadolu ve İzmir'de yarattığı etkiler farklı boyutlarıyla ele alınacak. Sempozyuma, Türk üniversitelerinin yanısıra Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi, Yunanistan Küçük Asya Araştırmaları Merkezi ve Macaristan Kültür Merkezi'nden konusunda uzman akademisyenler katılacak. Prof. Dr. İlhan TEKELİ, Prof. Dr. Paschalis KITROMILIDES ve Prof. Dr. Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU'nun katılacağı açılış oturumunun moderatörlüğünü Prof. Dr. Elçin MACAR yapacak. Sempozyumun kapanış oturumunda ise 2. ve 3. kuşak mübadillerin ağzından göç ve göç sonrasında yaşananlar dile getirilecek. Sempozyum sonrasında basılacak olan sempozyum bildirileri kitabı, Apikam'ın Buca'da kuracağı “Göç ve Mübadele Anı Evi” ne de ışık tutacak. Sempozyum, 27-28 Nisan tarihlerinde Kültürpark İzmir Sanat'ta izlenebilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu Sempozyum'un ayrıntılı programına www.apikam.org.tr ve www.izmir.bel.tr adreslerinden ulaşılabilir. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
“ULUSLARARASI İZMİR GÖÇ VE MÜBADELE SEMPOZYUMU”
27 – 28 NİSAN 2017 – İZMİR
İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY
AHMET PİRİŞTİNA CITY ARCHIVE AND MUSEUM
“International Symposium on Immigration and Population Exchange”
27-28 April 2017; İZMİR / TURKEY

1. Gün: 27 NİSAN PERŞEMBE / First Day: 27 APRIL THURSDAY

09.00 – 09.30 Kayıt / Registration
09.30 – 10.30 Açılış Töreni ve Konuşmalar / Opening Ceremony and Speeches
10.30 – 10.45 Kısa Film Gösterimi / Short Film Demonstration

AÇILIŞ OTURUMU / OPENING SESSION
Oturum Başkanı / Moderator : Prof. Dr. Elçin MACAR

10.45 – 11.05 Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Türkiye’nin Göç Tarihi Nasıl Bir Sosyo-Mekansal Kavramsallaştırma Üzerine Oturtulabilir?
How can the Immigration History of Turkey can be Placed on a Social- Spatial Conceptualization?

11.05 – 11.25 Prof. Dr. Paschalis KITROMILIDES
Küçük Asya Araştırmaları Merkezi ve Türk – Yunan Nüfus Mübadelesi
The Center for Asia Minor Studies and the Greek – Turkish Population Exchange

11.25 – 11.45 Prof. Dr. Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU
Aile Hikayeleri ve Kültürel Mirasın Sergilenmesi
Family Narratives and the Exhibition of Cultural Heritage

11.45 – 12.00 Tartışma / Discussion

12.00 – 12.10 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

BİRİNCİ OTURUM : İzmir ve Göç I. / FIRST SESSION : Izmir and Immigration I.
Oturum Başkanı / Moderator : Prof. Dr. İlhan TEKELİ

12.10 – 12.30 Yrd. Doç. Dr. Erkan SERÇE
İzmir’de Göçlerle Değişen Yerleşim Düzeni ve Yaşam
Settlement and Life That Have Changed with the Immigrations in Izmir

12.30 – 12.50 Prof. Dr. Elçin MACAR
Bulgaristan ile Yunanistan Arasındaki Nüfus Mübadelesi (1919)
Population Exchange Between Bulgaria and Greece (1919)

12.50 – 13.10 Dr. Stavros ANESTIDIS
Mübadele Öncesi İzmir Rum Toplumunda Kozmopolit Unsurlar
Cosmopolite Elements in Izmir Greek of Turkish Nationality Community Before Population Exchange

13.10 – 13.30 Prof. Dr. Nedim İPEK
İzmir ve Göç
Izmir and Migration

13.30 – 13.45 Tartışma / Discussion

13.45 – 14.45 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH

İKİNCİ OTURUM : İzmir ve Göç II. / SECOND SESSION : Izmir and Immigration II.
Oturum Başkanı / Moderator : Prof. Dr. Levent KAYAPINAR

14.45 – 15.05 Yrd. Doç. Dr. Ferhat BERBER
İzmir Havalisi ve Kafkasya Göçleri
Region of Izmir and Immigrations from Caucasus

15.05 – 15.25 Doç. Dr. Slobodan ILIC
Boşnak Müslümanlar'ın Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'ye Göçü 1878'den günümüze, Nedenler, Etkiler ve Genel Örnekler.
Emigration of Bosnian Muslims to the Ottoman Empire and Turkey From 1878 to Present. Causes, Effects, and General Patterns

15.25 – 15.45 Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR
Bulgaristan’dan Anadolu’ya Yapılan Göçlerde İzmir’in Yeri ve Önemi The Importance and the Position of Izmir in the Migration from Bulgaria to Anatolia

15.45 – 16.05 Gabor FODOR & Dr. Emre SARAL
Atatürk Dönemi'nde İzmir ve Çevresinde Yaşamış Macarlar
Hungarian Nationals Living in the Izmir Area During the Atatürk Era

16.05 – 16.20 Tartışma / Discussion

16.20 – 16.30 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

ÜÇÜNCÜ OTURUM : İzmir ve Göç III. / THIRD SESSION : Izmir and Immigration III.
Oturum Başkanı / Moderator : Prof. Dr. Nedim İPEK

16.30 – 16.50 Prof. Dr. Levent KAYAPINAR
Çeşme Ildırı'ya Gelen Mübadillerin Tarihi Üzerine
On the History of Immigrants that Immigrated to Çeşme Ildırı

16.50 – 17.10 Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU
Bir Göç, İskân ve Uyum Tarihi: İzmir Kırsalında Pomak Köyleri
A History of Migration, Settlement and Adaptation: Pomak Villages in Rural Izmir

17.10 – 17.30 Yrd. Doç. Dr. Günver GÜNEŞ
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ödemiş'e Yapılan Göçler ve Etkileri
Immigrations to Ödemiş and its Effects Between the Ottoman Period to the Republican Period

17.30 – 17.50 Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN & Çiğdem DOĞAN
Anadolu’ya Boşnak Göçleri ve İzmir Halilbeyli Köyü
Migrations of Bosnians to Anatolia and Izmir Halilbeyli Town

17.50 – 18.05 Tartışma / Discussion
2. Gün : 28 NİSAN CUMA / Second Day : 28 APRIL FRIDAY


DÖRDÜNCÜ OTURUM :Göç ve Kültür I. / FOURTH SESSION : Immigration and Culture I.
Oturum Başkanı / Moderator : Prof. Dr. Onur YILDIRIM

09.30 – 09.50 Yrd. Doç. Dr. Betül ÖZTÜRK
Geçmiş ve Günümüz Mübadele Mutfağı
Population Exchange Cuisine From Past to Today

09.50 – 10.10 Fatma Betül BATUR ÜNAY
Bir Göçün Mutfağı:150 Yılda Kırım'dan İzmir’e
A Cuisine of a Migration: From Crimea to Izmir in 150 Years

10.10 – 10.30 Doç. Linet ŞAUL
"Sefarad Şarkıları” - İspanya'dan İzmir'e, İzmir'den Dünya'ya
Sephardic Songs - From Spain to Izmir, From Izmir to the World

10.30 – 10.50 Doç. Nesibe Özgül TURGAY
Tabahanıotika Şarkılarda Göç Unsurları
Immigration Elements in Tabahanıotika Songs

10.50 – 11.05 Tartışma / Discussion

11.05 – 11.15 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

BEŞİNCİ OTURUM : Göç ve Kültür II. / FIFTH SESSION : Immigration and Culture II.
Oturum Başkanı / Moderator : Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR

11.15 – 11.35 Yrd. Doç. Dr. Ünal ŞENEL
Balkan Ülkelerinden İzmir’e Göç Eden Şair ve Yazarlar
Poets and Writers that Immigrated from Balkan Countries to Izmir

11.35 – 11.55 Yrd. Doç. Dr. Müberra BAĞCI
Türk Romanında Nüfus Mübadelesi
Population Exchange in Turkish Novels

11.55 – 12.15 Doç. Dr. Oya DAĞLAR MACAR
Nüfus Mübadelesi ve Sağlık
Population Exchange and Health

12.15 – 12.30 Tartışma / Discussion

12.30 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH

ALTINCI OTURUM : Göç ve Kültür III. / SIXTH SESSION : Immigration and Culture III.
Oturum Başkanı / Moderator : Mümtaz PEKER

13.30 – 13.50 Prof. Dr. Onur YILDIRIM
Mübadele Ana Anlatısının İki Savaş Arası Dönemde Biçimlenişi Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on Formation of Population Exchange Main Discourse During the Interwar Period

13.50 – 14.10 Prof. Dr. Ayşe Nükhet ADIYEKE
Türkiye’de Göç ve Mübadele Araştırmalarında Yöntem ve Yaklaşım Sorunu
The Method and the Approach Problem in the Migration and Population Exchange Studies in Turkey

14.10 – 14.30 Dr. Serhan Kemal SAYGI & Uzm. Gültekin GENÇ
Örgütlenme Sürecinde Mübadiller: Sivil Toplum Kuruluşları ve Müzeler
Exchangee in the Organizing Process: Civil Society Organizations and Museums

14.30 – 14.45 Tartışma / Discussion

14.45 – 14.55 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

YEDİNCİ OTURUM : Göçlerin Ardından / SEVENTH SESSION : After the Immigrations
Oturum Başkanı / Moderator : Prof. Dr. Ayşe Nükhet ADIYEKE

14.55 – 15.15 Prof. Dr. Hasan MERT
Göçlerin Ardında Kalanlar
The Remains After Migrations

15.15 – 15.35 Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN
İzmir’e Bağlı Kaza Merkezlerinde 1923 Yılında Yapılan Rum ve Ermenilere Ait Emval-İ Metruke Sayımı ve Sonuçları
Census of Property that Belonged to the Greek of Turkish Nationality and its Results in 1923 in the Districts in Izmir

15.35 – 15.55 Dr. Melis CANKARA
Mübadele Edilemeyenler: Lozan Antlaşması’ndan Sonra Resmo Eski Şehrin Dönüşümü
The Unexchangeables: The Transformation of Rethymnon Old Town After the Treaty of Lausanne

15.55 – 16.15 Dr. Siren BORA
19. Yüzyılda İzmir’de Yahudi Göçmenler ve Göçmen İskânı İçin Bulunan Çözümler: Diaspora’ya Özgü Yapılar
Jewish Immigrants in Izmir in the 19th Century and Found Solutions for Immigrants Resettlement : The Diaspora Specific Constructions

16.15 – 16.30 Tartışma / Discussion

16.30 – 16.40 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

ÖZEL OTURUM :
Kültürel Mirasın Taşıyıcıları / SPECIAL SESSION : Heritors of Cultural Heritage
Oturum Başkanı / Moderator : Prof. Dr. Hasan MERT

16.40 – 17.00 Dr. Eren AKÇİÇEK
17.00 – 17.20 Mert RÜSTEM
17.20 – 17.40 Önder KAYIN
17.40 – 18.00 Esin KURT
18.00 – 18.15 Tartışma / Discussion

18.15 – 18.45 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI VE KAPANIŞ /  EVALUATION MEETING AND CLOSING

TEMMUZ 2018
Pt
Sl
Çr
Pr
Cm
Ct
Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
19 TEMMUZ 2018
Kütüphane ve Müze Saatleri
Hafta içi
08:30 - 17:30
Cumartesi
09:00 - 17:00
Pazar günleri kapalıyız.