5 Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi - İzmir Kent Kitapliği - Kitap Detay
ADI
:
Tapu
Kısa Açıklama
:
Osmanlı Dönemi
 

 

Sened-i                                                                                  Hakanî

 

Bu kaleme esas numarası

 

 

Tuğra Sultan Mehmed Reşad

 

Sıra numarası

1

 

Dâire-i Belediye

 

 

Defter-i şehr

 

Fi 5 Eylül sene 330

Vergi künye numarası

 

 

Defter numarası

 

1215

 

Vergi umum numarası

 

 

 

Cild numarası

 

vakıf

Rakam-ı Ebvâb

 

261

Sayfa numarası

 

 

 

Liva

İzmir 

Kaza

İzmir

Nahiye

 

Karye

 

Mülâhazât

Semt-i Meşhûr

 

Mahalle

...

Mevki

 

Zokâk

... 

 Cinsi

Mukataalı müfrez arsa

 

Nev’i

 

Kadı İlyas Bey Vakfından

Hudûdu

 

Şarken Hafız Ali Efendi Kulesi, Garben Hacı ... arsası, Şimalen Hacı ... arsası, Cenuben tarik-ı âm (umumî yol)

 

Mikdarı

 

Arzen (genişlik) 15, Tavlen (uzunluk) 9, bin sekiz yüz otuz beş ...

 

Muhassası

 

Senevî bin sekiz ... kuruş mukataalı

Sahib-i Evveli

 

Teb’a-i Osmaniyye’den Girid Kandiyeli Şakir Hoca ... Mustafa Efendi’nin

 

Cihet-i i’tâ-yı Sened

 

Katiyen ferağından 16-17 ... sene 330 ...

Mutasarrıfı

 

Nazife Hanım bint Ağa Kopola uhdesine

Tâbi’yeti

 

Osmanlı

 

 

Bedeli

 

Kıymeti

 

Yekûn

 

Bedel-i Müzâyede

 

Bedel-i Misil

 

Harc

 

Varaka bahâ

 

Kâtibiyye

 

Kaydıyye

Hisseye Göre

 

Aslı

 

Para

 

Guruş

 

Para

 

Guruş

 

Para

 

Guruş

 

Para

 

Guruş

 

300

 

 

130

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

10

5

4

 

Bâlâda evsaf ve suret tasarrufa muharrer mukataalı müfrez arsa İzmir Defter-i Hakanî İdaresince Nazife Hanım namına kayd olunmağla beherine (?) mukataasını mütevellisine eda etmek üzere işbu sened-i hakanî tanzim ve ita kılındı

 

Fi 23 Eylül 332 Pul...

 

Mahbûz-ı ilmû haberi numaraları Cild: 18 Varak: 41 Fî 20 Eylül sene 330

Muamele Numarası

Sened-i Hâkanî Numaraları Sened, Cild

AĞUSTOS 2019
Pt
Sl
Çr
Pr
Cm
Ct
Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
18 AĞUSTOS 2019
Kütüphane ve Müze Saatleri
Hafta içi
08:30 - 17:30
Cumartesi
09:00 - 17:00
Pazar günleri kapalıyız.